Arboarts/bedrijfsartsen en uw lichamelijke klachten

RSI klachten

Mocht tijdens een spreekuur naar voren komen dat een medewerker last heeft van aandachtspunten die kunnen wijzen op RSI, zal er in overleg met de leidinggevende een werkplekonderzoek worden gehouden, waarna er gerichte adviezen gegeven kunnen worden. 

Bij diverse organisaties, waaronder bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank, geven wij (al jarenlang) workshops aan nieuwe medewerkers waarin specifiek het voorkomen van RSI wordt behandeld. Een eenvoudig en effectief voorbeeld van preventief verzuimbeleid.

klachten aan het bewegingsapparaat

Preventie van klachten en aandoeningen aan het bewegingsapparaat is vooral gericht op het voorkómen van verergering of terugkeer van klachten en vormt een breed terrein van verschillende typen interventies. 
Aan rugscholing of beweegprogramma’s werken verschillende disciplines samen. Disciplines die betrokken kunnen zijn bij dergelijke programma’s zijn fysiotherapeuten, psychologen, huisartsen, specialisten en ergotherapeuten. Beweegprogramma's beogen mensen met klachten en aandoeningen aan het bewegingsapparaat te leren op een veilige manier met hun lichaam om te gaan en chroniciteit van klachten te voorkomen. Re-integratieprogramma’s hebben het bevorderen van terugkeer naar het werk bij verzuim tot doel. In multidisciplinaire programma’s worden fysieke en psychosociale of gedragsfactoren gecombineerd. Door middel van educatie over de werking van het bewegingsapparaat wordt mensen aangeleerd hun lichaam veilig te gebruiken, met klachten om te gaan en de juiste (werk)houding aan te nemen. Daarnaast moet fysieke training en beweging bijdragen aan het verhogen van de belastbaarheid. 

Psychosociale klachten

De Vragenlijst Arbeids Re-integratie (VAR) is een wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd screeningsinstrument van de meest voorkomende factoren die bij diverse gezondheidsklachten een rol kunnen spelen, en het herstelproces kunnen vertragen. Deze vragenlijst wordt door ons standaard ingezet bij het eerste verzuimspreekuur. Dat geeft snel zicht op de psychosociale factoren met betrekking tot de individuele medewerker. De methode biedt aldus meer inzicht over het ontstaan van klachten (werk en/of privé), de persoonlijkheid van de medewerker en de interventie(s) die eventueel daarop moet(en) plaatsvinden.
Bij psychische klachten (werk en/of privé gerelateerd) zullen wij een intakegesprek bij onze klinische psycholoog adviseren.

RI&E, Preventief Medisch Onderzoek, Werkplekonderzoeken

Als gecertificeerde arbodienst hebben wij alle deskundigheid in eigen huis om ook het Preventief Medisch Onderzoek (PMO), de Risico inventarisatie en- Evaluatie (RI&E) en werkplekonderzoeken uit te voeren. De prijs van, bijvoorbeeld de RI&E, is sterk afhankelijk van bijvoorbeeld het aantal locaties, het aantal interviews etc. Wij werken daarom altijd met een gerichte offerte.

Klachten- of beroepsprocedure

Onze klachtenprocedure is samen met het privacyreglement onderdeel van ons kwaliteitshandboek. De volledige tekst van deze procedure en het privacyregelement vindt u terug op onze website. Klachten kunnen telefonisch, schriftelijk als mede via onze website worden doorgegeven.

Als medewerkers het niet eens zijn met een beslissing omtrent de mate van arbeidsongeschiktheid, kunnen zij een deskundigenoordeel (second-opinion) aanvragen bij het UWV. Hier worden medewerkers altijd op gewezen in de voortgangsrapportage.

Beoordeling individuele gevallen

Doordat de Arboconsultant iedere medewerker die langer als drie weken verzuimt, persoonlijk op zijn spreekuur ziet, verdiept hij/zij zich in ieders persoonlijke problematiek. 

Aan de hand van zijn ervaringen met de medewerkers wordt in een voortgangsrapportage advies uitgebracht aan de direct leidinggevende en de werknemer.

Overdracht lopende zaken bij overstap

Allereerst zullen er één op één kennismakingsgesprekken tussen onze bedrijfsarts en uw leidinggevenden en P&O medewerkers worden ingepland en gehouden. Hierbij zal ook het overzicht met de actuele verzuimende medewerkers worden besproken. Het doel van deze gesprekken is om nader met elkaar kennis te maken, het verwachtingspatroon met elkaar af te stemmen en de vervolgstappen in de aankomende periode te concretiseren. Daarnaast zullen we, na opdrachtverlening, de benodigde medische dossiers bij de vorige Arbodienst opvragen en doornemen. Hiervoor dient de betrokken medewerker een machtiging te ondertekenen. Uiteraard zullen wij, los van voorgaande stappen, vanaf de ingangsdatum van de dienstverlening het actuele verzuim overnemen en begeleiden. 

Melding beroepsziekten

Beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen worden door onze bedrijfsartsen bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten gemeld. Wij melden dit door middel van het elektronische meldingsformulier op de website van het NCvB. Bedrijfsartsen kunnen dit via www.beroepsziekten.nl eenvoudig digitaal melden.

Commerciële belangen andere Partijen

Als blijkt dat het nodig is om een individueel re-integratietraject op te starten, zullen wij u vervolgens een offerte doen toekomen. Uitvoering van dergelijke trajecten gebeurt door en onder verantwoording van medewerkers van A&O Nederland BV. Het staat u vrij om ook bij andere aanbieders prijs op te vragen. Mocht het voorkomen dat wij een bepaald traject niet zelf kunnen uitvoeren, hebben wij geen commerciële belangen bij de partijen waarnaar wij adviseren.

Meer weten over ons? Klik dan hier

Waarom arbodiensten.nl?

  • Eén aanvraag, meerdere offertes
  • Vrijblijvend, dus geen verplichting
  • Snel en makkelijk
  • Onafhankelijk
  • Op u afgestemd

Arbodiensten offertes aanvragen:

Hoeveel medewerkers heeft uw bedrijf?

Voor welke diensten wilt u graag offertes ontvangen?

Arbodienstverlening

Bedrijfsarts/Arboarts

Arboconsultant

Uw naam

Uw e-mailadres (verplicht)*

Uw telefoonnummer

Speciale wensen

loading

Website laten maken? SiteToGo.nl